Last update: 11/05/21
Arcturians Enterprise
Informatie en sponsoring voor clubs en verenigingen
TELLINGEN
4.434 Jeugdverenigingen
16.732 Sportverenigingen
34.565 Socio-culturele verenigingen
6.930 Scholen
LAATSTE AANBIEDINGEN
VIOLETTA CARS: ...
meer
STOOMTREIN DER DRIE VALLEIEN - CHEMIN DE FER A VAPEUR DES TROIS VALLEES: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
GALLO-ROMEINS MUSEUM: ...
meer
PLOPSALAND: ...
meer
REDERIJ DOORNZELE: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
HEYHELLO - ANTWERP PORT TOURS: ...
meer
NL • FR
 

Privacy beleid.

Ingangsdatum :
* van bij de opstart van ons bedrijf werden steeds de nodige privacy maatregelen in acht genomen.
* met het in voege treden van de nieuwe GDPR wet op 28 mei 2018 – werd onze privacy policy conform aangepast.

Arcturians Enterprise respecteert de privacy van de contacten in haar database. Deze database bevat contactgegevens van bestuursleden en/of contactpersonen van verenigingen, alsook van directieleden van scholen.

Arcturians Enterprise is gevestigd op volgend adres:
Orgelwinningstraat, 66
3582 Koersel-Stal

In ons privacy beleid wordt uiteengezet hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we onder andere verkregen hebben wanneer bezoekers van onze website www.Groeps-Idee.be het contactformulier invullen, of zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief.
Dit beleid is bedoeld om deze gegevens te beschermen door te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe we de informatie gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we deze bewaren en hoe contact met ons kan opgenomen worden indien er vragen zijn over ons gebruik van persoonlijke informatie.

Lees het onderstaande aandachtig. Door onze website te bezoeken en toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, wordt aangegeven dat de gebruiker dit beleid heeft doorgenomen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien niet langer met onze verwerking van persoonsgegevens ingestemd wordt, kan men altijd verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen (zie hieronder 'Contact met ons opnemen')
----------------------------------------------


Welke informatie verzamelen we?
Onze functie is om bestuursleden of contactpersonen van verenigingen - of directieleden of secretariaten van scholen - zoveel mogelijk informatie te bezorgen over groepsactiviteiten die worden aangeboden door de vele verschillende organisatoren. Het verzamelen van persoonlijke informatie is dan ook beperkt.  

Anderzijds kan het ook zijn dat wij gegevens bekomen hebben via het Belgisch Staatsblad, de gemeentebesturen, overkoepelende organisaties en federaties. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens die wij terugvinden op de website van de desbetreffende vereniging.
Mogelijks zijn gegevens in ons bezit gekomen via een spontane aanmelding die men ooit deed.

Hoe dan ook, u kan er van overtuigd zijn dat wij enkel de meest elementaire gegevens verzamelen welke nodig zijn om informatie te verstrekken die nuttig kan zijn voor verenigingen en/of scholen, zijnde:
- de naam van de vereniging of school
- naam en voornaam (indien gekend) van de contactpersoon of het bestuurslid
- functie in de vereniging of school
- het e-mail adres (indien gekend)
- het postadres

Hoe gebruiken we de verzamelde informatie?
We verzamelen enkel en alleen informatie in functie van de desbetreffende vereniging of school!  Contacten worden dus niet “persoonlijk” aangeschreven.
- Bij een postale mailing wordt eerst de naam van de vereniging vermeld, pas daarna volgt de naam.
- Bij een e-mailing gebruiken wij het e-mailadres zoals opgegeven op de website van de vereniging of school.

Grondslag van onze verwerkingen.
Onze doelstelling is om informatie te sturen over groepsactiviteiten welke aangeboden worden door onze partners en die voor verenigingen of scholen mogelijk interessant zijn.
Wij beroepen ons hiervoor op het Gerechtvaardigd Belang (met recht van verzet) onder de vorm van Direct Marketing en Informatieve Communicatie.
Onze contacten hebben te allen tijde het recht om op elk gewenst moment af te melden. (zie ook hieronder: “het recht om ons te verzoeken te stoppen contact voor direct marketing op te nemen.)

Welke rechten heeft u?
Als betrokkene beschikken onze contacten onder de wet bescherming persoonsgegevens, over de volgende rechten:
- het recht op inzage in hun persoonsgegevens 
- het recht om eventuele fouten in de persoonsgegevens te laten aanpassen
- het recht ons te verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met hen op te nemen
- het recht om verwerking van de persoonsgegevens te beperken of te voorkomen
- het recht om de gegevens te verwijderen
- het recht om een klacht in te dienen bij de DPC (gegevensbeschermingscoördinator) als men van mening is dat we de persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt.

Deze rechten worden hieronder in meer detail uitgelegd, maar als u opmerkingen, zorgen of klachten heeft over ons gebruik van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact met ons opnemen'). We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op alle rechten die u uitoefent antwoorden, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld of omslachtig is. In dat geval zullen we binnen drie maanden antwoorden (we zullen u binnen de eerste maand informeren of het langer dan een maand zal duren voordat we kunnen antwoorden). Wanneer we op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen een bepaalde periode moeten antwoorden, zullen we binnen die periode antwoorden.

1. Recht op inzage in de persoonsgegevens:
onze contacten kunnen steeds verzoeken de persoonsgegevens die we over hen bezitten in te zien. In voorkomend geval verkrijgt zij van ons:
- een overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens,
- het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt,
- de bron via welke wij de gegevens hebben bekomen,
- de grondslag op basis van dewelke wij persoonsgegevens verwerken,
- hoe lang wij deze gegevens bewaren,
- details over de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie deze zijn of kunnen worden bekendgemaakt,
- details over hun rechten, inclusief de rechten op correctie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking;

We hebben het recht om een gegevensinzageverzoek te weigeren wanneer:
- een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan 
- of we het recht hebben om dit te doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. Het recht op correctie van eventuele fouten in de persoonsgegevens of tot bijwerken van persoonsgegevens:
Onze contacten kunnen ons verzoeken eventuele fouten gratis te corrigeren in de persoonsgegevens die we over hen bezitten. Dit kan door :
- ons een e-mail of bericht te sturen (zie hieronder 'Contact met ons opnemen');
- ons voldoende informatie te verstrekken, zodat we hen kunnen identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en
- ons te melden welke informatie onjuist is en waardoor deze vervangen moet worden.

Als we persoonsgegevens moeten bijwerken, zullen we de ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

3. Het recht ons te verzoeken te stoppen contact op te nemen voor direct marketing:
onze contacten kunnen ons verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met hen op te nemen. Hiervoor dienen zij enkel een e-mail te sturen naar info@groeps-idee.be.  Men kan ook eenvoudig uitschrijven door op de knop 'uitschrijven' te klikken, onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt. Het uitschrijven kan tot vijf dagen duren.  

We zullen dan de nodige informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot een verzoek om direct marketing stop te zetten. Dit kan zijn in de vorm van een e-mail als antwoord, waarin wordt bevestigd dat u zich heeft 'uitgeschreven'.

4. Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te voorkomen:
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen onze contacten ons verzoeken de verwerking van hun persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, als:
- men denkt dat de gegevens onjuist zijn (maar we zullen opnieuw met verwerken beginnen zodra we hebben gecontroleerd en bevestigd dat deze juist zijn);
- de verwerking onwettig is, maar men niet wilt dat we de gegevens wissen;
- we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking, maar de gegevens nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen; of
- men bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, omdat men van mening is dat de belangen voorrang zouden moeten krijgen op de basis waarop we de persoonsgegevens verwerken.

Als gebruik gemaakt wordt van het recht om onze verwerking van persoonsgegevens te beperken, zullen we de gegevens blijven verwerken als:
- men instemt met dergelijke verwerking;
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van juridische vorderingen;
- de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen; of
- de verwerking noodzakelijk is vanwege redenen van algemeen belang.

5. Recht om te wissen:
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen onze contacten ons verzoeken hun persoonsgegevens te wissen indien:
- men niet gelooft dat we de persoonsgegevens nodig hebben om deze te verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid;
- men ons eerder toestemming had verleend om de persoonsgegevens te verwerken, en men die toestemming intrekt en we de persoonsgegevens daardoor niet op wettelijke wijze kunnen verwerken;
- men bezwaar maakt tegen onze verwerking en we geen enkele wettelijke basis hebben om de persoonsgegevens verder te verwerken;
- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist toen dat had moeten plaatsvinden; of
- de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om aan de wet te voldoen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien men ons heeft verzocht  persoonsgegevens te wissen, zullen we ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt. Als men daarom verzoekt, zullen we hen ook over die ontvangers informeren.

6. Recht om te klagen bij de DPC (gegevensprivacycoördinator):
Als onze contacten denken dat we de persoonsgegevens niet in overeenstemming met dit beleid hebben verwerkt, verzoeken wij hen in eerste instantie om contact met ons op te nemen. Als men niet tevreden is, kunt men een klacht bij de DPC indienen of  andere rechten uitoefenen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Informatie over hoe dit kan gedaan worden is beschikbaar op de DPC-website: https://www.dataprotection.ie.

Beveiliging.
We doen ons uiterste best de privacy van de persoonsgegevens in onze database te beschermen. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt. Partners welke onze contacten rechtstreeks aanschrijven om hun groepsarrangement kenbaar te maken, verplichten zich ertoe zich eveneens aan de strikte GDPR voorschriften te houden.
Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om de persoonsgegevens in onze database te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen.
Dergelijke overdracht is dan ook op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsopties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of enig ander verlies of schade als gevolg van:
- de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief internet, of
- enige vertraging of foutieve bezorging door een andere serviceprovider die niet door ons is gecontracteerd en onze contacten erkennen dat de website mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. Men dient te  begrijpen dat we de volledige preventie van cyberaanvallen, zoals hacking, spyware en virussen niet kunnen garanderen. Daarom zal men ons niet aansprakelijk houden voor ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of vernietiging van persoonsgegevens die uit dergelijke risico's voortvloeit.

Andere websites.
De website van Groeps-Idee.be kan ook gekoppeld zijn aan websites die door derden worden beheerd. Deze koppelingen zijn alleen voor uw gemak bedoeld. Koppelingen naar websites van derden houden geen goedkeuring van Groeps-Idee.be in van die betreffende websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van de eigenaren en exploitanten van dergelijke websites. We moedigen onze contacten aan om het privacy beleid en de werkwijzen te bekijken van elke website waarop zij worden verzocht persoonlijke informatie in te dienen.

Melden van inbreuk.
Ernstige gegevensinbreuken worden zonder onnodige vertraging door ons aan de DPC gemeld, en indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat we ons hiervan bewust zijn geworden. Als er na 72 uur geen melding is gemaakt, zullen we een gemotiveerde rechtvaardiging voor de vertraging opnemen. Het is echter niet nodig de DPC op de hoogte te stellen wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens resulteert in een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke. Een inbreuk inzake persoonsgegevens betekent in dit verband een inbreuk op de beveiliging die leidt tot per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang verlenen tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
We houden gegevens bij over gegevensinbreuk, inclusief de gevolgen hiervan en de genomen corrigerende maatregelen. We zullen onze contacten op de hoogte stellen van elke inbreuk op hun gegevens die van invloed is op hun persoonsgegevens (en die een hoog risico voor hen inhoudt) wanneer we dat op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten doen. We zijn niet verplicht om een gegevensinbreuk te melden indien:
- we passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor iedereen die niet geautoriseerd is voor toegang hiertoe, zoals codering; of
- we daaropvolgend maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat het hoge risico voor betrokkenen waarschijnlijk niet concreet zal worden; of
- dit een onevenredige inspanning zou vergen, in welk geval we in plaats daarvan een openbare communicatie inzetten.

Met wie delen we uw gegevens?
het privacy beleid van Groeps-Idee.be (waar kan ingetekend worden op onze nieuwsbrief of het contactformulier) vermeld dat het kan zijn dat, in het kader van het gemeenschappelijk belang en direct marketing, hun gegevens doorgegeven worden aan zorgvuldig geselecteerde partners, zodat deze hun groepsarrangementen en diensten – welke interessant kunnen zijn voor hun vereniging, club of school - rechtstreeks aan hen kunnen aanbieden.  Ook dat het uitzonderlijk kan gebeuren dat hun gegevens gedeeld worden met een partner in het buitenland, evenwel lid van de E.E.R.
Alle desbetreffende partners zijn onderworpen aan strikte contractuele beperkingen om te waarborgen dat de gegevens van onze contacten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden beschermd.

Waar slaan we de gegevens op?
De gegevens die we van onze contacten verzamelen worden bewaard op onze server. Deze server staat op ons kantoor, tevens ons privé adres. Deze server is beveiligd met een paswoord dat enkel door de zaakvoerder gekend is. Regelmatig wordt een back-up genomen op een externe schijf. Deze externe schijf is eveneens beveiligd met een paswoord, enkel gekend door de zaakvoerder, en wordt bewaard op een strikt geheime plaats in de privé woning. De privé woning wordt in de nabije toekomst beveiligd met een alarmsysteem.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens in onze database hebben betrekking op de functie die men uitoefent in een vereniging, club of school (bestuurslid, contactpersoon, directielid). In het kader van deze functie en het soort vereniging worden deze gegevens regelmatig geüpdatet. Deze gegevens worden bewaard zolang men deze functie vervult, tenzij eerder aangegeven wordt deze informatie niet meer te willen ontvangen.

Veranderingen in het beleid.
We beoordelen ons beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om dit beleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien gebruikers op of na de wijzigingsdatum de website blijven bezoeken om persoonsgegevens te verstrekken, wordt geacht dat ze het gewijzigde beleid geaccepteerd hebben. Alle updates worden op deze website gepubliceerd.

Contact met ons opnemen.
De gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) voor de website en diensten die via de website worden aangeboden, is Groeps-Idee.be. Onze contacten waarvan we de persoonsgegevens bewaren in onze database, hebben het recht om te verzoeken om een kopie van de informatie die we over hen hebben. Als men een kopie wilt van een deel van of al hun  persoonsgegevens, kunnen zij via e-mail of per post contact met ons opnemen op het volgende adres.
Groeps-Idee.be
Orgelwinningstraat 66
3582 Koersel
e-mail: info@groeps-idee.be

Rechtsbevoegdheid.
Dit privacy beleid is een overeenkomst tussen u en Groeps-Idee.be.  Alle klachten of geschillen moeten worden gericht aan Groeps-Idee.be op het adres dat wordt vermeld in het deel “contact met ons opnemen” van deze privacy verklaring.