Last update: 11/05/21
Arcturians Enterprise
Informatie en sponsoring voor clubs en verenigingen
TELLINGEN
6.930 Scholen
34.565 Socio-culturele verenigingen
4.434 Jeugdverenigingen
16.732 Sportverenigingen
LAATSTE AANBIEDINGEN
VIOLETTA CARS: ...
meer
STOOMTREIN DER DRIE VALLEIEN - CHEMIN DE FER A VAPEUR DES TROIS VALLEES: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
GALLO-ROMEINS MUSEUM: ...
meer
PLOPSALAND: ...
meer
REDERIJ DOORNZELE: ...
meer
ATOUT FRANCE: ...
meer
HEYHELLO - ANTWERP PORT TOURS: ...
meer
NL • FR
 

Verkoopsvoorwaarden huur adressenreeksen

 

Tenzij anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de klant aangeduid of ingelast in zijn bestelorders.

 

Offertes
Onze offertes zijn steeds geheel vrijblijvend, evenals het aanbod van de mogelijkheden en tarieven. 
Wegens de voortdurende veranderingen zijn aantallen niet gewaarborgd en kunnen zij pas blijken na de uitvoering van de bestelling.
Het niet naleven van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding. 

Adressen 
Alle adressen welke deel uitmaken van het door ons geleverde bestand, zijn afkomstig uit officiële bronnen en spontane aanmeldingen. 
De vermelde personen in ons adressenbestand worden enkel aangeschreven omdat zij zich opgegeven hebben als aanspreekpunt in een vereniging of club. 
Onze adressen vormen een origineel werk, waarvan wij ons het eigendomsrecht voorbehouden.  Derhalve verbinden onze klanten zich ertoe deze slechts te bestemmen voor eigen gebruik en zien zij ervan af deze verder te verkopen of mede te delen. 
Bij reproductie, kopiëren, doorverkoop aan derden e.d. zal automatisch een schadevergoeding van de klant geëist worden die gelijk staat aan minimaal 200 maal het bedrag van wat reeds in het verleden aan deze klant is gefactureerd, dit steeds met een minimum van € 1.000  plus procedurekosten. 
Om eventueel misbruik van de door ons geleverde adressen te kunnen controleren, zijn bij elke levering van een adressenreeks enkele controle adressen ingevoegd. 
Geen enkele adressenreeks kan worden teruggenomen.  De door ons geleverde reeksen zijn te aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden.  Uit hun aard volgt dat 100% juistheid en volledigheid niet mogelijk en dus ook niet gewaarborgd is.

Opgelet:
Deze adressen maken het voorwerp uit van een KB ter bescherming van de privésfeer van personen.  Dit houdt in dat het eenieder vrij staat zich te laten schrappen uit ons bestand. Onze klanten verbinden zich er toe om alle meldingen tot schrapping van een adres aan ons te melden.
Alvorens adressen vrijgegeven worden, werd het bestand gecontroleerd op "geblokkeerde adressen".

Garanties 
Een zeker afvalpercentage is normaal en dient te worden aangenomen.
Indien de adressen gehuurd worden, zullen de postretours door ons worden terugbetaald als volgt:
€ 0,27 per stuk, plus een bedrag van € 11,00 voor uw terugzending kosten, op voorwaarde dat ze binnen de 4 maanden na levering worden teruggezonden. 
Dit is evenwel enkel van toepassing op postadressen, niet op e-mailadressen! 
Indien op hetzelfde ogenblik een adressenreeks meer dan eens besteld wordt, kunnen enkel de retours van de eerste zending terugbetaald worden.  
Verdergaande directe en indirecte aanspraken van de klanten (ook voor verloren porto, verlies aan drukwerken enz...) worden niet aangenomen.  
Dit geldt ook voor gebruikelijke dubbele adressen, vergissingen of onvolledigheden in de reeksen.  
Alle klachten worden evenwel in dank aanvaard en onderzocht.

Transport
De goederen reizen op kosten en risico van de klant.

Voor vertragingen door post, spoorweg of andere vervoermiddelen zijn wij niet aansprakelijk.

Betaling 
Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Wij behouden ons het recht voor de bestelling tegen rembours uit te voeren. 
Frankeerrechten dient u steeds op voorhand te voldoen.  Er zal door ons geen postafgifte gedaan worden zolang de postzegelwaarde niet in ons bezit is. 
Bij niet-betaling op de vervaldag zijn alle kosten ten laste van de klant. 
Gaat de uitvoering van een bestelling over meer dan 4 weken, dan kunnen elke maand rekeningen gemaakt worden voor het werk dat reeds uitgevoerd werd. 
Het insturen van postretours mag niet ingeroepen worden om de betaling van een factuur naar een latere datum te verschuiven, daar deze postretours eventueel het voorwerp uitmaken van een creditnota die afzonderlijk betaald wordt. 
Klachten kunnen niet ingeroepen worden om de factuur niet of laattijdig te betalen. 
Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper ertoe gehouden om boven de nog verschuldigde hoofdsom en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan onze firma te betalen:

Een rente berekend aan 12% per jaar te tellen vanaf de vervaldag, dit ter vergoeding van het door onze firma, ingevolge vertraging in de betaling, geleden rente-, opbrengst- en omloopsnelheid verlies.

Een schadevergoeding van 10% van de verschuldigd gebleven hoofdsom, doch met een min. van €75,-

Klachten 
Om geldig te zijn moet elke klacht schriftelijk en binnen de drie dagen die op de levering volgen geschieden.  Indien de klant verzuimt de levering te nemen, begint de termijn van drie dagen te lopen bij ontvangst van factuur, de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document.

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbanken van Hasselt.